Pedagogisch Beleid

Het pedagogisch beleid van Kideo

De basis van Kideo is het aanbieden van hoogwaardige kinderopvang. Daarin staan warmte, veiligheid en het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van jouw kind centraal. Ons streven is dat elk kind vrolijk binnenkomt en aan het eind van de dag weer vrolijk naar huis gaat.

Aan alles wat we doen, ligt een doordacht pedagogisch beleid ten grondslag. Daar vertellen we graag meer over. Bekijk hier de hoofdpunten.

In alle Kideo locaties ligt het volledige pedagogisch beleid ter inzage.

Pedagogisch hoofddoel

Het pedagogisch hoofddoel van Kideo is:

“Ieder kind krijgt de ruimte om zichzelf optimaal te ontplooien. Kinderen worden zich bewust van hun eigenheid en van normen en waarden. Ze zijn in staat om goed te functioneren in hun wereld en hebben respect voor anderen en hun omgeving.”

Pedagogische basisdoelen

Emotionele veiligheid

  • Als een kind zich emotioneel veilig voelt, zal het op onderzoek uitgaan en dingen ontdekken en leren. Het kind weet dat het kan rekenen op een volwassene die hem beschermt, accepteert en geborgenheid biedt. Hierdoor zit het kind goed in zijn vel, heeft het een positief zelfbeeld en ontwikkelt het zelfvertrouwen en weerbaarheid, ook op latere leeftijd. Kideo biedt jouw kind die emotionele veiligheid.
  • Structuur, stabiliteit en regelmaat zijn belangrijk voor een gevoel van veiligheid bij kinderen. Ze maken hun wereld voorspelbaar en veilig. Kideo biedt structuur en regelmaat door te werken met een vaste dagindeling, rituelen, stabiliteit op de groepen, indeling van de groepen en duidelijke regels en grenzen.
  • Kideo hecht ook veel waarde aan rituelen. We hebben rituelen voor opruimen, eten en bijvoorbeeld de verzorging van je kind. Elk ritueel heeft een duidelijk begin en einde. Het gaat vaak gepaard met een liedje en daarbij horende gebaren.

Het bevorderen van persoonlijke competentie

  • Elk kind heeft zijn eigen persoonlijke kenmerken, interesses en talenten. Wat je kind leert en wanneer dat gebeurt, heeft enerzijds te maken met zijn temperament, interesses en aanleg, en anderzijds met het verloop van zijn ontwikkeling. Die verloopt namelijk in sprongen. Hierdoor zie je grote verschillen in vaardigheden bij kinderen van dezelfde leeftijd. Kideo kinderdagverblijven volgt hierin een combinatie van vijf pedagogische visies.
  • Binnen Kideo staat een krachtig en competent kindbeeld centraal. Wij willen jouw kind leren dat het dingen zelf kan. We willen zorgen voor een gevoel van competentie en autonomie. Daarbij sluiten we aan bij zijn verlangen om dingen zelf te doen.

Het bevorderen van sociaal-emotionele competentie

  • Bij de sociale ontwikkeling ligt de focus op de interactie tussen het kind en zijn omgeving. Sociale ontwikkeling bestaat uit het ontwikkelen van begrip voor anderen en gewenst sociaal gedrag. Bij de emotionele ontwikkeling ligt de focus met name op het kind zelf, welke emoties ervaart en uit het kind.

De socialisatie van kinderen

  • Kideo brengt kinderen de waarden en normen van de samenleving bij. Een belangrijke functie van socialisatie is het creëren van een klimaat waarin de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd.
  • Ieder gezin kent zijn eigen normen en waarden, vanuit de eigen culturele achtergronden. Normen gaan over het gedrag dat vanuit de maatschappij wordt goedgekeurd of afgekeurd. Een waarde geeft aan wat de maatschappij belangrijk vindt. De normen en waarden komen tot uiting in de groepsregels en gedragsregels van de groep en de samenleving.

Combinatie van pedagogische visies

Het pedagogisch hoofddoel, de pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleid zijn gebaseerd op een combinatie van algemeen aanvaarde pedagogische visies

Emmi Pikler, kinderarts en orthopedagoog

Emmi Pikler gaat er vanuit dat baby’s met bekwaamheden en talenten op de wereld komen: ze zijn nieuwsgierig en ondernemend. Haar methode draait om respectvolle verzorging en vrije bewegingsontwikkeling. In een groep leren kinderen op een veilige, plezierige en ongedwongen wijze van elkaar. Er komen natuurlijk wel eens conflicten voor. Volgens Pikler is het belangrijk om kinderen zelf de mogelijkheid te geven om die op te lossen. De pedagogisch medewerker observeert en handelt als dat nodig is.

Rudolf Steiner, filosoof

Steiner stelt de ontwikkeling van het kind centraal. De opvoeder probeert aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind en biedt materialen en activiteiten aan die daarbij passen. Kinderen zijn van nature geneigd anderen te imiteren. Daardoor leren ze. Ze leren van elkaar en van volwassenen. Door het imiteren van alledaagse, huishoudelijke bezigheden, ontdekken ze de wereld om zich heen. Kinderen hebben daarnaast veel behoefte aan ritme. Ritme geeft een kind zekerheid, veiligheid en herkenning.
Lees meer over Rudolf Steiner

Thomas Gordon, psycholoog

De essentie van de opvoedingsmethode van Gordon is: kijk naar kinderen, luister actief naar wat ze te vertellen hebben en neem hen serieus. Sta niet meteen klaar met een oplossing, maar laat hen zelf een oplossing bedenken. Gordon brengt zowel kinderen als volwassenen sociale discipline en zelfdiscipline bij.
Lees meer over Thomas Gordon

Loris Malaguzzi (Reggio Emilia), filosoof

Volgens Malaguzzi zijn kinderen voortdurend uit op communicatie. Activiteiten ontstaan naar aanleiding van gebeurtenissen of ervaringen. De kinderen nemen zelf het initiatief. De leidsters kijken en luisteren hoe de kinderen bezig zijn en spelen daarop in. De kinderen werken zo veel mogelijk in groepjes om de interactie te stimuleren.

Vraag je je af waar Reggio Emilia voor staat? Dit is de plaats in Italië waar Loris Malaguzzi en een aantal vakgenoten deze pedagogische aanpak ontwikkelde.
Lees meer over Loris Malaguzzi (Reggio Emilia)

J.F.W. Kok, orthopedagoog

Opvoeden is een voortdurend proces. De wisselwerking tussen de volwassene en het kind is belangrijk. Enerzijds ontwikkelt een kind zichzelf, anderzijds schept de volwassene voorwaarden en/of situaties waardoor de ontwikkeling optimaal kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld door grenzen te stellen.

Hoe geeft Kideo invulling aan dit beleid?

Creativiteit

Wij geven invulling aan ons beleid door de kinderen te stimuleren creatief bezig te zijn met onder andere tekenen, puzzelen, knippen, plakken, kleien of (vinger)verven. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs vormen, kleuren en maten onderscheiden.

De ontwikkeling van lichaam en geest

Kideo kinderopvang stimuleert de ontwikkeling van lichaam en geest. Op onze kinderdagverblijven zijn we elke dag bezig met muziek, bewegen, voorlezen, creatief en vrij spelen. Ook buiten spelen is een dagelijks terugkerend ritueel, tenzij de weersomstandigheden dat niet toelaten.

Buiten spelen is gezond. Het bevordert de sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke ontwikkeling van je kind. Het stimuleert ook de sociale ontwikkeling, want buiten spelen is een ideale manier om te leren hoe je met elkaar omgaat. Tot slot is het goed voor de motoriek: je kind leert vallen, rennen, risico’s nemen en nog veel meer. Buiten spelen prikkelt alle zintuigen.