Groepsindeling

Op alle vestigingen van Kideo worden op het kinderdagverblijf horizontale groepen gehanteerd. Bij horizontale groepen zijn de kinderen in leeftijdsgroepen ingedeeld. Dit kan zijn in een groep van 0-1 jaar, 0-2 jaar, 1-2 jaar, 2-4 jaar, 2-3 jaar en 3-4 jaar.

Kinderen beginnen en eindigen hun dag op hun eigen stamgroep. Gedurende de dag kunnen zij hun stamgroep verlaten voor activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan activiteiten in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld lunchen, dansen, creatieve vorming enzovoorts. Op dagen waarop het rustig is, is het mogelijk dat de kinderen in een verticale groep van 0-4 jaar worden opgevangen.

Voor de overgang van de ene naar de andere groep wordt naast de leeftijd ook sterk gekeken naar de ontwikkeling van het individuele kind. Het doorstromen van een kindje naar een volgende groep, wordt vergezeld met een feestelijk ‘doorstroom-ritueel’.

Leeftijdsopbouw

De verhouding tussen het aantal leidsters en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen hangt af van de leeftijdsopbouw in de groep. Conform de vernieuwde Convenant Kwaliteit Kinderopvang hanteert Kideo de volgende leidster/kind-ratio’s:

  • kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar; 1 leidster per 3 kinderen
  • kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar; 1 leidster per 5 kinderen
  • kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar; 1 leidster per 8 kinderen
  • kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar; 1 leidster per 10 kinderen

Dagindeling

Het is belangrijk dat uw kind zich veilig voelt op de groep. Voorspelbaarheid en duidelijkheid dragen daartoe bij. De groepen binnen het kinderdagverblijf hebben hiervoor niet alleen gezamenlijke maar ook eigen rituelen ontwikkeld. De eigen groeps- en dagindeling, waarin de dagelijkse activiteiten op vaste momenten terugkeren, biedt de kinderen veel structuur en houvast.