Visie

De visie van Kideo

De kinderdagverblijven van Kideo zijn een vertrouwde plek voor kinderen. We streven naar wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, kinderen en leidsters. Als organisatie zijn we transparant:

  • we hebben een open houding naar elkaar toe
  • we staan open voor ideeën van ouders en personeel
  • we geven openheid over onze werkwijze

Wij delen dan ook graag onze visie met je. Datzelfde geldt voor het pedagogisch beleidsplan van Kideo. Als je weet waar wij voor staan, kun je beoordelen of visie en beleid passen bij jouw ideeën over opvang en opvoeding. Ook maakt het bespreken van onze visie en ons pedagogisch beleid het gemakkelijker om met elkaar van gedachten te wisselen over de manier waarop wij met je kind omgaan. In elke vestiging van Kideo kinderopvang ligt het pedagogisch beleidsplan ter inzage.

Visie op het mens-zijn

Kideo vindt het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt tot een “goed mens”. Een persoon die eerlijk is en die respectvol met zichzelf, de ander en de omgeving omgaat. Een persoon die zijn verantwoordelijkheden kent, die openstaat voor het unieke van ieder individu en die sociaal denkend is. In onze visie op de mens en zijn wereld nemen wij niet een specifieke levensovertuiging als uitgangspunt. Mensen kunnen nu eenmaal verschillende overtuigingen hebben, en dat respecteren wij.

Visie op opvoeding en ontwikkeling

Ieder kind wordt geboren met een eigen temperament en persoonlijke kwaliteiten. Kideo biedt ieder kind de geborgenheid, de ruimte en de handvatten om dat temperament en die kwaliteiten te ontplooien. Hierbij houden we rekening met zowel het individuele belang als het groepsbelang. Wij ondersteunen het kind in zijn gevoelens en emoties. We laten blijken dat we elk kind serieus nemen en dat elk kind er mag zijn.

Visie op gezamenlijk opvoeden

Kideo kinderopvang ziet zichzelf als een verlengstuk van thuis en neemt een deel van de opvoeding van jou over. Dat is een grote verantwoordelijkheid.

Kideo stemt de opvoeding thuis en die op het kinderdagverblijf zo goed mogelijk op elkaar af. Dat is belangrijk voor jou als ouder én voor ons als pedagogisch professionals. Het uitwisselen van informatie over je kind zorgt voor een goede samenwerking. We bieden jou de ruimte om mee te denken en voorkeuren uit te spreken. Hierbij is het belangrijk om open naar elkaar te zijn en respect te tonen voor elkaars normen en waarden.

Wij bieden jouw kind een omgeving die zowel vertrouwd als uitdagend is. We begeleiden je kind bij het ontdekken van de wereld. We prikkelen je kind spelenderwijs en dagen het uit om zich te ontwikkelen.

Visie op groene kinderopvang

Kideo kinderdagverblijven heeft oog voor de wereld en wil er respectvol mee omgaan. Dat willen we kinderen graag meegeven. We zijn dus een groene kinderopvang. Natuur, gezondheid en duurzaamheid staan in deze visie centraal. De verschillende vestigingen van Kideo geven zelf invulling aan dit groene karakter. Bijvoorbeeld door afval te scheiden en te recyclen, biologische voeding te geven, zo veel mogelijk buiten te spelen en de natuur te ontdekken.