Klachtenprocedure

Kideo is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

De medewerkers van Kideo doen hun uiterste best om goed voor uw kind te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en vragen heeft over wat u eraan kunt doen. In eerste instantie kunt u zich uiteraard melden bij de pedagogisch medewerker van de groep van uw kind of de leidinggevende van de locatie. Zijn er situaties waar u niet uitkomt dan kunt u zich wenden tot het Klachtloket Kinderopvang, het landelijk informatiepunt waar u terecht kunt voor onafhankelijke en deskundige informatie en advies over het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

De medewerkers van het Klachtenloket kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren over welke stappen u het best kunt zetten. Het Klachtenloket Kinderopvang kan ook telefonisch bemiddelen tussen de ouder en de opvangorganisatie of in bijzondere gevallen mediation regelen. Voor meer informatie:

Klachtenloket Kinderopvang

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. Kideo zal de klacht zorgvuldig onderzoeken en de ouder(s) zullen zoveel mogelijk op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht. De klacht dient, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk maar uiterlijk zes weken na indiening te worden afgehandeld. Kideo zal de ouder(s) een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekken. In dit oordeel zal een concrete termijn worden gesteld waarbinnen eventuele maatregelen naar aanleiding van de klacht zullen zijn gerealiseerd.